Hier leest u onze algemene voorwaarden. Bedrijfsinformatie: Da- Maestro Jhr. van Sypesteynlaan 53C 1231 XM Nieuw-Loosdrecht Tel: +31 357724897 KvK-nr: 32119579 BTW-nr: NL8172.77.821.B01 Bankrek.nr: NL59INGB0671613960 t.n.v. te Nieuw-Loosdrecht Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.    Da Maestro: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt. 2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Da Maestro 3.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Da Maestro georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 4.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Da Maestro gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 5.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 6.    Dag: kalenderdag. 7.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument Da Maestro in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Artikel 2 – Identiteit van de rechtspersoon Da- Maestro Jhr. van Sypesteynlaan 53C 1231 XM Nieuw-Loosdrecht Tel: +31 357724897 KvK-nr: 32119579 BTW-nr: NL8172.77.821.B01 Bankrek.nr: NL59INGB0671613960 t.n.v. te Nieuw-Loosdrecht
Artikel 3 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Da Maestro en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Da Maestro en consument. Artikel 4 – Het aanbod 1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.    Aan de vernoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 3.    Typefouten, afbeeldingwijzigingen en prijswijzigingen zijn voorbehouden. 4.    De afbeeldingen van de producten en motieven kunnen afwijken van de getoonde foto’s. Zeker in het geval dat een motief grafisch gewijzigd moet worden naar een ander formaat. Wij zullen echter altijd streven naar een zo perfect mogelijk product. 5.    Voor elke bestelling geldt het volgende: •    de prijs is altijd inclusief BTW •    de kosten van verzending en verpakken worden gedragen door Da Maestro •    de levertijd zal per product verschillen. Over het algemeen moet men rekenen op 2 à 4 weken. Da Maestro is in deze afhankelijk van de fabrikant en zal zijn uiterste best doen om de bestelde producten z.s.m. te leveren. •    De klant wordt per e-mail geïnformeerd binnen welke termijn de bestelling afgeleverd zal worden. •    De klant wordt per e-mail geïnformeerd wanneer de bestelling verzonden wordt.   Artikel 5 – De overeenkomst 1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt  Da Maestro onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 2.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Da Maestro passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Da Maestro daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten 1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.         Wanneer wij echter in Uw opdracht een zelf gekozen afbeelding, eigen foto of logo hebben laten produceren is bovenstaande niet mogelijk. In dat geval is de overeenkomst op het moment van bestelling èn betaling bindend en is de 7 dagen termijn wettelijk uitgesloten. 2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Da Maestro retourneren, conform de door  Da Maestro verstrekte instructies. Artikel 7 – Retourneren 1.    Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd. 2.    Eigen en zelfgekozen afbeeldingen zijn hiervan uitgesloten. 3.    Neem altijd eerst contact op met Da Maestro voordat U een product retourneert. 4.    Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen. 5.    Kosten van retourneren (verzendkosten) zijn voor rekening van de koper. Artikel 8 – De prijs 1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 2.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Artikel 9 – Conformiteit en Garantie 1.    Da Maestro staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2.    Een door Da Maestro, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Da Maestro jegens Da Maestro kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Artikel 10 – Levering en uitvoering 1.    Da Maestro zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Da Maestro kenbaar heeft gemaakt. 3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Da Maestro geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, of indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Da Maestro zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Da Maestro het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 11 – Betaling 1.    Bij bestellingen bij Da Maestro kan op de volgende wijze worden betaald: – Betaling vooraf met IDEAL of – Betaling vooraf met eigen overschrijving per bank of giro. 2.    Betalingswijze: vooruitbetaling. 3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Artikel 12- Klachtenregeling 1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Da Maestro, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 2.    Bij Da Maestro ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Artikel 13 – Aansprakelijkheid 1.    Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. 2.    Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze: a.    (kosteloos) herstel van gebreken; b.    levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen; c.    terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben; d.    een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld. 3.    Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds. 4.    Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. 5.    De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan. 6.    De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen. Artikel 14 – Overmacht Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken. Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1.  Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. 2.  Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.